Законски оквир

Сви линкови су преузети са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013);

 

 

Закон о средњем образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 55/2013) и Закон о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09)