Руководи технолошким фазама у процесу  производње, обавља припрему и контролу сировина, међупроизвода и готових производа. Врши хемијске анализе у лабораторијама различитим методама рада уз коришћење савремених уређаја.

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за рад у  хемијској индустрији, као и у хемијским лабораторијама свих производних погона

  • Самостално производи хемијске производе
  • Врши узорковање и контролу сировина, полупроизвода и производа хемијске индустрије
  • Спроводи мере заштите на раду и заштите животне средине
  • Правилно рукује хемикалијама
  • Прати рок трајања сировина и готових производа
  • Врши контролу амбалаже и услова складиштења сировина и готових производа
  • Мери параметре технолошког процеса производње
  • Активно учествује у раду хемијских и научно – истраживачких институција
  • Води евиденцију количине и квалитета производа
  • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима