Ученици ће током четворогодишњег школовања стећи бројна стручна знања, вештине и квалификације које су неопходне за рад како на површинској тако и у подземној експлоатацији.

Стручне квалификације:

 • оспособљен је да планира, припрема и врши контролу технолошког процеса на појединим радилиштима и деловима подземне и површинске експлоатације;
 • поседује знања о лежиштима минералних сировина, њиховим особинама, класификацији те о практичном и економском значају истих;
 • поседује знања о техничкој и оперативној документацији потребној за организацију и припрему експлоатације минералних сировина;
 • оспособљен је да рационално користи средства рада, енергије, материјала и времена на радном месту, зависно од конкретних услова;
 • познаје рад машина које се користе у експлоатацији минералних сировина, организује рад на машинама, врши контролу, одржавање и сервисирање;
 • оспособљен је за мерење вентилационих параметара у јами;
 • познаје методе откопавања, транспорта и извоза минералних сировина у условима површинске и подземне експлоатације;
 • познаје методе и начине проветравања и одводњавања рудника;
 • влада техникама и методама мерења, снимања, документовања и обраде података прикупљених на терену с циљем израде изведбених пројеката за радове у рударству;
 • познаје методе лабораторијских испитивања својстава минералних сировина, јамског ваздуха, угљене прашине и елаборирања добијених резултата;
 • познаје методе и поступке утврђивања норматива времена, материјала и средстава за рад, ради калкулације за рударске радове у оквиру познатих пројеката;
 • познаје организацију и прописе пријема, транспорта, складиштења и издавања експлозива и других средстава и материјала за рад;
 • познаје методологију израде једноставнијих изведбених пројеката и обрачуна резерви минералних сировина;
 • оспособљен је да самостално обрађује пројектну документацију, дефинише режиме рада, динамику извођења делова технолошког процеса и радова на осигурању радилишта;
 • познаје одредбе из Закона о рударству; познаје прописе из области заштите на раду, заштите животне и радне средине, противпожарне заштите, као и других мера заштите