„Оцењивање ученика регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања и правилницима који прописују две врсте оцењивања: сумативно и формативно. Сумативно и формативно оцењивање су део јединственог процеса, а у образовној пракси, до сада је тежиште било на сумативном оцењивању, најчешће бројчаном.

У насталим околностима остваривања наставе на даљину, праћење и оцењивање ученика, подразумева промену постојеће праксе и другачије начине оцењивања, где се са сумативног прелази на формативно оцењивање. “ – део текста објављеног на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

„Važno je da nastavnici strukturiraju svoju pedagošku dokumentaciju o praćenju učenika kako bi u kontinuitetu mogli da beleže relevantna zapažanja o njihovom napredovanju u učenju. “ – део текста објављеног на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Остатак текста налази се на следећим линковима:

Оцењивање и праћење напредовања ученика током учења на даљину

Важно је да наставници током наставе на даљину бележе запажања о напредовању ученика