Школски програм 2018.-2022.

Школски програм 2018. – 2022.

Због обимности, лакшег прегледања, читања, ШП је у деловима и у ПДФ-у.

01-Прва страна

02-Општи подаци о школи

03-Циљеви школског програма

04-Подаци о програмима образовања и васпитања које Техничка школа у Бору остварује

05-Обавезни и изборни предмети по образовним профилима и разредима

06 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

07a Подручје рада: хемија, неметали и графичарство

07б Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

07в Подручје рада: Геологија, рударство и металургија

08-ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА

09-ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

10-ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 2018

11-ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

12-ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

14-ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА

15-ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА

16-ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

17-ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

18-ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА

19-ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

20-СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ДОДАТНУ ПОДРШКУ

21-ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

22 .ОСНОВИ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Школски програм 2014. – 2018.

Školski program 2014-18