ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

Одрживи развој полако постаје друштвена одговорност и императив данашњег друштва. Концепт одрживог развоја подразумева да се друштва развијају у складу са ресурсима са којима располажу, да људске потребе буду задовољене, али и да се што мање штете наноси човековоm окружењу и животној средини на глобалном нивоу. То се постиже увођењем отпадних материјала у рециклажне токове као и у процесе обраде отпада за добијање енергије, те се самим тим смањује зависност индустрије од ограничених природних ресурса.

Шта све може да се рециклира?

Скоро све се може рециклирати (папир, пластика, стакло, метали, дрво, текстил, грађевински отпад,  батерије,  комјутери, мобилни телефони, аутомобили, остаци од хране-биоотпад,….).

Ко треба да рециклира?

Свако од нас, сваки појединац,  може да да свој допринос у  очувању  животне средине и уштеди природних ресурса, уколико избегава стварање отпада и уколико јача своју еколошку свест и уколико већ у својим домаћинствима отпочне са рециклажом.

Техничка школа Бор, иде у корак са савременим токовима у образовању па је након увођења образовног профила техничар за заштиту животне средине  увео и нови образовни профил техничар за рециклажу . Ово су два профила која се допуњују и која образују стручњаке који се боре за очување животне средине и опстанак живота на планети Земљи.

Шта представља и шта се учи на овом образовном профилу,  шта и куда даље након завршетка средњешколског образовања.

Реч је о врло перспективном четворогодишњем занимању .

На овом образовном профилу као и на осталим профилима у средње стручним школама постоје: опште-образовни, стручни и уже стручни предмети (Основи рециклаже, Рециклажа материја, Рециклажа комуналног отпада, Опасан отпад, Рециклажне технологије, Управљање отпадом, Одлагање отпада, …). Настава је праћена часовима теорије и вежби, а ту је и обавезна блок настава у оквиру које ученици посећују велики број индустријских погона, рециклажних центара и дворишта у Бору, као и у другим градовима.

Ученици се на овом профилу оспособљавају да :

 • Правилно схватe одрживи развој (енергетска ефикасност и чистија производња)
 • Правилно поступју са индустријским, комуналним и опасним отпадом
 • Раде на сепарацији, класирању, складиштењу и транспорту отпада
 • Припремају метални и немтеални отпад настао у различитим фазама производње
 • Користећи алгоритам, идентификују материјале у транспортним средствима, белој техници, електронским уређајима, батеријама и акумулаторима, амбалажи, намештају, индустријским објектима
 • Препознају економску исплативост поступка рециклаже
 • Изврше валоризацију секундарних сировина
 • Стичу знања о прописима из ове области као и њиховој примени
 • Раде на управљању рециклажом гвожђа и челика, обојених метала и племенитих метала
 • Раде на управљању рециклажом неорганског, органског и опасног отпада
 • Старају се о безбедности и здрављу запослених на пословима рециклаже
 • Старају се о заштити животне средине у пословима рециклаже

Где техничари за рециклажу могу  да раде? У развијеним земљама чак 4% радно способног становништва ради у новој,  индустрији рециклаже која је снажно подржана од државе и једна је  од водећих праваца развоја њихове  индустрије. Ово је једно од траженијих зањимања у  развијеним земљама у свету. Подручја запошљавања овог образовног профила су: хемијска индустрија, рударство и металургија, производња енергије, текстилна индустрија, гумарска индустрија, саобраћај, прерада воде за пиће, прерада индустријских и отпадних вода, прерада и одлагање индустријског чврстог отпада, прерада и одлагање комуналног отпада, складиштење сировина и енергетика, рециклажа чврстог и течног отпада, припрема за транспорт штетних и опасних материја, рециклажни центри, предузећа за путеве, хемијска индустрија, комунална предузећа, регионалне санитарне депоније, …

Програм школовања за ово занимање обезбеђује ученицима неопходна знања   и вештине за самостални рад након средње школе, али им обезбеђује одличну основу за наставак шкловања на скоро  свим факултетима пре свега природне и техничке струке.

Реч је о образовном профилу са великим бројем уже стручних предмета који ученицима омогућавају да се уско специјализују за потребе рециклаже свих  рециклабилних компоненти. Предмети су занимљиви и конкретни, нису сувопарни, већина је поткрепљена лабораторијским, практичним вежбама .  Ово је занимање будућности. Закорачите и ви у будућност са новим перспективним занимањем.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Руководи технолошким фазама у процесу  производње, обавља припрему и контролу сировина, међупроизвода и готових производа. Врши хемијске анализе у лабораторијама различитим методама рада уз коришћење савремених уређаја.

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за рад у  хемијској индустрији, као и у хемијским лабораторијама свих производних погона

 • Самостално производи хемијске производе
 • Врши узорковање и контролу сировина, полупроизвода и производа хемијске индустрије
 • Спроводи мере заштите на раду и заштите животне средине
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Прати рок трајања сировина и готових производа
 • Врши контролу амбалаже и услова складиштења сировина и готових производа
 • Мери параметре технолошког процеса производње
 • Активно учествује у раду хемијских и научно – истраживачких институција
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

 

Otvorena vrata za učenike osnovne škole „Dušan Radović“ iz Bora

Otvorena vrata za učenike osnovne škole „Dušan Radović“ iz Bora

Tehnička škola Bor ugostila je učenike 8.razreda OŠ „Dušan Radović“ iz Bora koji su obilaskom učionica, fiskulturne sale, laboratorija i drugih školskih prostorija, imali prilike da se bliže upoznaju sa obrazovnim profilima i zanimanjima koje su im učenici i profesori Tehničke škole prezentovali.

Veliko interesovanje osmaka osnovne škole „Dušan Radović“ iz Bora i odlična interakcija sa učenicima i nastavnicima Tehničke škole, pokazuje da postoji interesovanje za upis u prvi razred školske 2017/2018. godine.

Zahvaljujemo se nastavnicima i razrednim starešinama osnovne škole „Dušan Radović’ iz Bora na izdvojenom vremenu i profesionalnoj orjentaciji učenika, kao i sjajnim nastavnicima Tehničke škole koji su ne predivan način prezentovali školu i nove obrazovne profile.

Otvorena vrata za učenike osmake iz osnovne škole „Stanoje Miljković“ iz Brestovca, Metovnice i Šarbanovca

Otvorena vrata za učenike osmake iz osnovne škole „Stanoje Miljković“ iz Brestovca, Metovnice i Šarbanovca

Tehnička škola Bor ugostila je  učenike 8.razreda OŠ „Stanoje Miljković“ iz Brestovca koji su obilaskom učionica, fiskulturne sale, laboratorija i drugih školskim prostorija, imali prilike da se bliže upoznaju sa obrazovnim profilima i zanimanjima koje su im učenici i profesori Tehničke škole prezentovali.

Učenici osmaci osnovne škole „Stanoje Miljković“ imali su sjajna pitanja i pokazali veliko interesovanje za upis obrazovnih proflila koje Tehnička škola nudi.

Radujemo se ovakvim susretima!

Više fotogorafija pogledajte na našoj FaceBook strani – Tehnička škola Bor (zvanična strana)

Otvorena vrata za učenike osmog razreda osnovne škole „Sveti Sava“ iz Bora

Otvorena vrata za učenike osmog razreda osnovne škole „Sveti Sava“ iz Bora

Tehnička škola Bor ugostila je danas učenike 8.razreda OŠ „Sveti Sava“ koji su
obilaskom učionica, fiskulturne sale, laboratorija i drugih školskim prostorija, imali prilike da se bliže upoznaju sa obrazovnim profilima i zanimanjima koje su im učenici i profesori Tehničke škole prezentovali.

Više fotografija pogledajte na našoj FaceBook strani.

Nas u Tehničkoj školi raduje veliko interesovanje učenika osmaka za obrazovne proflile koje nudimo i upis u školsku 2017/2018. godinu.

Verujemo da će jedan broj ovoh učenika sutra biti upravo u našoj školi!

Dobrodošli!