Podsticanje demokratske kulture u školama

Podsticanje demokratske kulture u školama

„Podsticanje demokratske kulture u školama” je projekat u okviru programskog okvira Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom – Horizontalna pomoć za zapadni Balkan i Tursku, i implementira ga Odeljenje za obrazovanje Saveta Evrope, a sprovodi se u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odabranim pilot školama, uključujući stručnjake i druge partnere u Srbiji.
U projektu učestvuje 20 pilot škola (12 osnovnih, 4 srednje stručne škole i 4 gimnazije).
Prvo predstavljanje projekta i pilot škola bilo je u septembru ove godine, a 11.10. 2017. školu je posetila Tijana Jokić (lokalni koordinator Centra za obrazovne politike).
Cilj posete je bilo uspostavljanje saradnje sa školskim menadžmentom, projektnim timom, informisanje tima o glavnim aktivnostima projekta, izveštavanju, predstavljanje okvira kompetencija za demokratsku kulturu i definisanje najvažnijih kompetencija na koje će se škola fokusirati tokom sprovođenja projekta i definisati naredne korake.
1Dana 07.11.2017. god. u Beogradu, održana je konferencija o demokratskoj kulturi u školama gde se pored predstavljanja škola i izabranih kompetencija razgovaralo o dobrim praksama i iskustvima iz zemalja članica Saveta Evrope, demokratskoj kulturi u obrazovnom sistemu Srbije, a radilo se i grupno na pravljenju akcionih planova za podsticanje demokratske kulture u pilot školama i procesu lokalizacije kompetencija.
Od 20 kompetencija obuhvaćenih modelom kompetencija za demokratsku kulturu članice projektnog tima (Sonja Glišić, Nataša Džaković, Suzana Ilić, Marina Živković, Ljubinka Aksić, Valentina Dimitrijević, Ana Vukojević, i Dragana Ćosić) izabrale su sledeće kompetencije:
– Veštine za saradnju,
– Otvorenost prema kulturnoj različitosti kao i drugim uverenjima, pogledima na svet i praksama,
– Poštovanje

Građanske kompetencije u digitalnom dobu

Građanske kompetencije u digitalnom dobu

U Beogradu 08.06.2017. god. Centar za obrazovne politike je u okviru projekta „Građanske kompetencije u digitalnom dobu“ održao radionicu posvećenu digitalnim kompetencijama učenika, u osnovnim i srednjim školama, kroz nastavu i vannastavne aktivnosti, kojoj su prisustvovali i nastavnici Tehničke škole.

Radionice su bile posvećene mogućnostima za rad na kompetencija za demokratsko društvo Saveta Evope, kao i digitalnim kompetencijama učenika, u osnovnim i srednjim školama, kroz nastavu i vannastavne aktivnosti.

Radionice su održane u Centru za obrazovne politike.