ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

Одрживи развој полако постаје друштвена одговорност и императив данашњег друштва. Концепт одрживог развоја подразумева да се друштва развијају у складу са ресурсима са којима располажу, да људске потребе буду задовољене, али и да се што мање штете наноси човековоm окружењу и животној средини на глобалном нивоу. То се постиже увођењем отпадних материјала у рециклажне токове као и у процесе обраде отпада за добијање енергије, те се самим тим смањује зависност индустрије од ограничених природних ресурса.

Шта све може да се рециклира?

Скоро све се може рециклирати (папир, пластика, стакло, метали, дрво, текстил, грађевински отпад,  батерије,  комјутери, мобилни телефони, аутомобили, остаци од хране-биоотпад,….).

Ко треба да рециклира?

Свако од нас, сваки појединац,  може да да свој допринос у  очувању  животне средине и уштеди природних ресурса, уколико избегава стварање отпада и уколико јача своју еколошку свест и уколико већ у својим домаћинствима отпочне са рециклажом.

Техничка школа Бор, иде у корак са савременим токовима у образовању па је након увођења образовног профила техничар за заштиту животне средине  увео и нови образовни профил техничар за рециклажу . Ово су два профила која се допуњују и која образују стручњаке који се боре за очување животне средине и опстанак живота на планети Земљи.

Шта представља и шта се учи на овом образовном профилу,  шта и куда даље након завршетка средњешколског образовања.

Реч је о врло перспективном четворогодишњем занимању .

На овом образовном профилу као и на осталим профилима у средње стручним школама постоје: опште-образовни, стручни и уже стручни предмети (Основи рециклаже, Рециклажа материја, Рециклажа комуналног отпада, Опасан отпад, Рециклажне технологије, Управљање отпадом, Одлагање отпада, …). Настава је праћена часовима теорије и вежби, а ту је и обавезна блок настава у оквиру које ученици посећују велики број индустријских погона, рециклажних центара и дворишта у Бору, као и у другим градовима.

Ученици се на овом профилу оспособљавају да :

 • Правилно схватe одрживи развој (енергетска ефикасност и чистија производња)
 • Правилно поступју са индустријским, комуналним и опасним отпадом
 • Раде на сепарацији, класирању, складиштењу и транспорту отпада
 • Припремају метални и немтеални отпад настао у различитим фазама производње
 • Користећи алгоритам, идентификују материјале у транспортним средствима, белој техници, електронским уређајима, батеријама и акумулаторима, амбалажи, намештају, индустријским објектима
 • Препознају економску исплативост поступка рециклаже
 • Изврше валоризацију секундарних сировина
 • Стичу знања о прописима из ове области као и њиховој примени
 • Раде на управљању рециклажом гвожђа и челика, обојених метала и племенитих метала
 • Раде на управљању рециклажом неорганског, органског и опасног отпада
 • Старају се о безбедности и здрављу запослених на пословима рециклаже
 • Старају се о заштити животне средине у пословима рециклаже

Где техничари за рециклажу могу  да раде? У развијеним земљама чак 4% радно способног становништва ради у новој,  индустрији рециклаже која је снажно подржана од државе и једна је  од водећих праваца развоја њихове  индустрије. Ово је једно од траженијих зањимања у  развијеним земљама у свету. Подручја запошљавања овог образовног профила су: хемијска индустрија, рударство и металургија, производња енергије, текстилна индустрија, гумарска индустрија, саобраћај, прерада воде за пиће, прерада индустријских и отпадних вода, прерада и одлагање индустријског чврстог отпада, прерада и одлагање комуналног отпада, складиштење сировина и енергетика, рециклажа чврстог и течног отпада, припрема за транспорт штетних и опасних материја, рециклажни центри, предузећа за путеве, хемијска индустрија, комунална предузећа, регионалне санитарне депоније, …

Програм школовања за ово занимање обезбеђује ученицима неопходна знања   и вештине за самостални рад након средње школе, али им обезбеђује одличну основу за наставак шкловања на скоро  свим факултетима пре свега природне и техничке струке.

Реч је о образовном профилу са великим бројем уже стручних предмета који ученицима омогућавају да се уско специјализују за потребе рециклаже свих  рециклабилних компоненти. Предмети су занимљиви и конкретни, нису сувопарни, већина је поткрепљена лабораторијским, практичним вежбама .  Ово је занимање будућности. Закорачите и ви у будућност са новим перспективним занимањем.

Predstavljanje Tehničke škole – Budilica, Televizija Bor

Predstavljanje Tehničke škole – Budilica, Televizija Bor

U jutarnjem programu Televizije Bor, u emisiji „Budilica“, gosti su bili Nina Stanisavljević, učenica prve godine, smera: Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, i direktor Tehničke škole u Boru, Vladimir Stanković.

U okviru predstavljanja srednjih škola sa teritorije Opštine Bor, gosti Budilice su ukratko predstavili Tehničku školu i plan upisa u školskoj 2017./2018. godini.

Planom upisa predviđeni su sledeći obrazovni profili:

 • Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, 30 učenika,
 • Rudarski tehničar za pripremu mineralnih sirovina, 30 učenika, dualno obrazovanje,
 • Tehničar za zaštitu životne sredine, 30 učenika,
 • Tehničar za reciklažu, 30 učenika i
 • Operater za preradu metala, 30 učenika, podualnom obrazovanju.

Sva zanimanja su izuzetno atraktivna jer pružaju mogučnost učenicima da odmah posle matruskog ispita dobiju posao, ili nastave dalje školovanje.

 

 

Zahvaljujemo se Televiziji Bor na prilici i gostoprimstvu.

Blok nastava u Re-Eco-Flex-u u Boru

Blok nastava u Re-Eco-Flex-u u Boru

Blok nastava učenika odeljenja III-3, Tehničari za reciklažu.
– Obilazak pogona za reciklažu plastične ambalaže Re-Eco-Flex u Boru i upoznavanje sa postupkom pripreme i obrade plastične ambalaže, kao i merama zaštite u poslovima reciklaže.
– Predavanje predstavnika Kancelarije za zaštitu životne sredine Opštine Bor, Ljiljane Luković o načinu upravljanja komunalnim čvrstim otpadom na teritoriji opštine Bor.
– Dobijanje stakla u školskoj laboratoriji Tehničke škole. Postupak izlivanja stakla pratili su i učenici OŠ Branko Radičević iz Bora koji su u tom periodu bili gosti Tehničke škole u okviru Profesionalne orijentacije i Otvorenih vrata Tehničke škole.
– Reciklaža u školskoj laboratoriji- priprema otpadnog papira za proces reciklaže
– Kompostiranje biotpada u laboratorijskim uslovima uz dobijanje komposta, materijala za popravljanje kvaliteta žemljišta
– Izrada postera koji opisuje blok nastavu u učionici Tehničke škole.

Više fotografija pogledajte na našoj FB strani.

Tehnička škola Bor spremna za novu generaciju đaka

Tehnička škola Bor spremna za novu generaciju đaka

 

 • Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, 30 učenika,
 • Rudarski tehničar za pripremu mineralnih sirovina, 30 učenika, dualno obrazovanje,
 • Tehničar za zaštitu životne sredine, 30 učenika,
 • Tehničar za reciklažu, 30 učenika i
 • Operater za preradu metala, 30 učenika, podualnom obrazovanju.

Sva zanimanja su izuzetno atraktivna jer pružaju mogučnost učenicima da odmah posle matruskog ispita dobiju posao, ili nastave dalje školovanje.


Tehnička škola Bor spremna za novu generaciju… by rtvbor

Tehnička škola u Boru, pred upis budućih đaka, uspešno je realizovla više od 30 prezentacija i Dan otvorenih vrata.

U ovoj obrazovnoj ustanovi svršenim osnovcima na raspolaganju je pet obrazovnih profila: četiri četvorogodišnja i jedan trogodišnji, sa po 30 učenika. Osim teorijskog dela, đaci u Tehničkoj školi imaju i bogatu praktičnu nastavu, a po preporuci Ministarstva prosvete naredne školske godine za određene profile radiće po sistemu dualnog obrazovanja.

Preuzeto sa sajta Televizije Bor, pogledajte ceo članak.
Produkcija: Radio televizija Bor ( RTV Bor)