Законски оквир

Сви линкови су преузети са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU-ZA-SAJT-010420

(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013);

Закон о основама система образовања и васпитања

Ново :

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања
“Службени гласник РС”, бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 – др. закони, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. децембра 2021.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Закон о средњем образовању и васпитању

“Службени гласник РС”, бр. 55 од 25. јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 од 6. априла 2018 – др. закон, 6 од 24. јануара 2020, 52 од 24. маја 2021, 129 од 28. децембра 2021 – др. закон, 129 од 28. децембра 2021.

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Закон о основама система образовања и васпитања
Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 27/2018 (II) – други закон, 10/2019 (чл. 29-32. нису у пречишћеном тексту) и 6/2020 (чл. 23-25. нису у пречишћеном тексту).

zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja_88_2017_27_2018_10_2019_6_2020

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 10/2019 од 15.2.2019. године, а ступио је на снагу 23.2.2019.

izmene_i_dopune_ZOSOV_10_19

Члан 53. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије
Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 27/2018 од 6.4.2018. године, а ступио је на снагу 14.4.2018.

izmene_i_dopune_ZOSOV_10_19 izmene_i_dopune_ZOSOV_27_18

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 88/2017 od 29.9.2017. godine, a stupio je na snagu 7.10.2017.

zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja_ 88_2017

ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Закон о средњем образовању и васпитању
Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 55/2013, 101/2017 (чл. 55. није у пречишћеном тексту), 27/2018 – други закон и 6/2020 (чл. 8 -10. нису у пречишћеном тексту).

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju 55_2013_101_2017_27_2018_6_2020

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 101/2017 од 10.11.2017. године, а ступио је на снагу 18.11.2017.

zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja_ 88_2017Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju 55_2013_101_2017_27_2018_6_2020

З А К О Н О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ2013

zakon_o_srednjem_obrazovanju_i_vaspitanju_55_2013

Z A K O N O OBRAZOVANJU ODRASLIH 1/1/2014

zakon_o_obrazovanju_odraslih

Zakon o dualnom obrazovanju
Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 101/2017 od 10.11.2017. godine, stupio je na snagu 18.11.2017, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine.

zakon_o_dualnom_obrazovanju_101_17_6_20.pdfдуално

izmene_dopune_dualno_obrazovanje_6_20.pdfпречишћен дуално

ЗАКОН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ (“Сл. гласник РС”, бр. 101/2017)

zakon_o_dualnom_obrazovanju.pdf

Правилници  

 ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању “Службени гласник РС”, бр. 82 од 28. септембра 2015, 59 од 22. априла 2020

pravilnik_o_ocenjivanju_u_srednjoj_skoli_82_2015_59_2020

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

izmena_pravilnika_o_ocenjivanju_ss_59_2020

П Р А В И Л Н И К   О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ2015

pravilnik_o_ocenjivanju_ucenika_u_sov.pdf2015

Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi 15/2019

pravilnik_pedagoska_norma_srednja_skola

Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита
Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС – Просветни гласник”, бр. 1/2018 од 18.1.2018. године, а ступио је на снагу 26.1.2018.

pravilnik_program_strucna_mature_zi_1_2018

Правилник о Програму опште и уметничке матуре
Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС – Просветни гласник”, бр. 11/2017 од 26.12.2017. године, а ступио је на снагу 3.1.2018.

pravilnik_programa_opsta_umetnicka_matura_11_2017

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika48/2018

pravilnik_o_strucnom_usavrsavanju_81_17_48_18

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС – Просветни гласник”, бр. 5/2012 од 19.6.2012. године.

pravilnik_o_program_rada_strucnih_saradnika_5_2012

Правилник о вредновању квалитета рада установе
Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 10/2019 од 15.2.2019. године, ступио је на снагу 23.2.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. године.

pravilnik_o_vrednovanju_kvaliteta_ustanova_10_2019

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik”, br. 14/2018 od 2.8.2018. godine, a stupio je na snagu 10.8.2018.

pravilnik_o_standardima_kvaliteta_rada_ustanove_14_2018

pravilnik_o_evidenciji_ss_56_2019_sa_obrascima.pdf

pravilnik_o_javnim_ispravama_SS_56_2019_sa_obrascima.pdf

Старо

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/pravilnik.docx

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/08/Pravilnik-o-standardima-kvaliteta-rada-ustanove.doc

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Tabelarni-pregled-kalendara-za-OS-za-RS-1819-14-05-18.pdf

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Pravilnik-ŠK-za-osnovne-škole.pdf

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/Pravilnik-cenus-srednje-na-objavljivanje.docx

Закон о средњем образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 55/2013) и Закон о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09)